TIETOSUOJASELOSTE

17.2.2021

 

1. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Vällärin Puusepänliike Oy käsittelee asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden ja heidän edustajien sekä Vällärin Puusepänliike Oy verkkosivuston käyttäjien ja vierailijoiden henkilötietoja. Näistä henkilöistä käytetään myös nimitystä ”rekisteröity”.

Vällärin Puusepänliike Oy voi päivittää tätä tietosuojalauseselostetta koska tahansa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Vällärin Puusepänliike Oy:n

Osoite: Harjutie 11, 31760 Urjala

Puhelin: 040 5422719

 

3. Tietosuojavastaava

Nimi: Jaana Wälläri

Sähköposti: jaana.wallari(at)vallarinpuusepanliike.fi

 

4. Rekisterin nimi: Asiakas- ja verkkosivurekisteri

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Vällärin Puusepänliike Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja asiakassuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, kuten asiakasviestinnän toteuttaminen (tapahtumailmoitukset ja – kutsut, uutiskirjeet ja muut Vällärin Puusepänliike Oy:n liittyvät ilmoitukset). Kerättyjä henkilötietoja voidaan myös käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Lisäksi Vällärin Puusepänliike Oy käsittelee sen verkkosivuston kautta annettuja ja kerättyjä henkilötietoja kuten evästeitä.

Vällärin Puusepänliike Oy käsittelee henkilötietoja näitä tarkoituksia varten oikeutettujen etujen perusteella asiakassuhteen ja verkkosivuston kehittämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi (yleisen tietosuoja asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Tietyissä tilanteissa yleinen tietosuoja-asetus tai muu lainsäädäntö edellyttää rekisteröidyn suostumuksen antamista henkilötietojen käsittelyyn. Näissä tilanteissa Vällärin Puusepänliike Oy pyytää suostumusta ja rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

 

6. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Vällärin Puusepänliike Oy käsittelee asiakassuhteen ja verkkosivuston tehokkaaseen hallintaan ja kehitykseen tarvittavia tietoja.

Rekisteröidystä kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:

 

  • Nimi
  • Asema
  • Yritys
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Muut rekisteröidyn ilmoittamat tai asiakassuhteeseen muuten liittyvät tiedot
  • Tiedot liittyen verkkosivuston liikenteeseen

 

7. Tietolähteet

Vällärin Puusepänliike Oy kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Asiakasyrityksen edustajan henkilötiedot voidaan kerätä myös yhtiöltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Vällärin Puusepänliike Oy henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta. Lainsäädännön edellytysten täyttyessä tietoja voidaan kerätä myös viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä.

Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva vaatimus ja edellytys sopimuksen tekemiselle Vällärin Puusepänliike Oy tarjoamien palvelujen käyttämisestä.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Vällärin Puusepänliike Oy säilyttää tässä rekisterissä olevia henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Vällärin Puusepänliike Oy tarkistaa säännöllisesti rekisterinsä ja poistaa sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeen yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Mikäli Vällärin Puusepänliike Oy osallistuu yhteishankkeeseen tai se myydään tai yhdistyy toisen yrityksen kanssa, henkilötietoja voidaan luovuttaa uudelle yhteistyökumppanille tai omistajalle. Lisäksi Vällärin Puusepänliike Oy voi luovuttaa henkilötietoja asianomaisille viranomaisille sovellettavien lakien mukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle

Jos tietoja luovutetaan, se tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön rajoitusten ja edellytysten puitteissa. Rekisteröidylle annetaan pyydettäessä tiedot kaikista EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdyistä siirroista, niiden sisällöstä ja perusteista.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada kaikki hänestä rekisterissä oleva tieto.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus virheellisten ja epätarkkojen tietojensa oikaisemiseen ja puutteellisten henkilötietojensa täydentämiseen.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistamiseen rekisteristä.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee peruuttamista edeltänyttä henkilötietojen käsittelyä laittomaksi.

Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista Vällärin Puusepänliike Oy:n , henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla siitä Vällärin Puusepänliike Oy:n yllä mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen kirjallisen pyynnön, joka on vahvistettu rekisteröidyn allekirjoituksella tai muulla vastaavalla tavalla.

 

12. Lisätietoa tietosuojaselosteesta

Lisätietoja Vällärin Puusepänliike Oy:n tietosuojaselosteesta ja tietosuojakäytännöistä voi pyytää sähköpostiosoitteesta jaana.wallari(at)vallarinpuusepanliike.fi